Chương trình các ngành

I. Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ thông báo Chương trình khung các ngành như sau: CAO ĐẲNG BẢO VỆ THỰC VẬT CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI CAO ĐẲNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ MẠNG CAO ĐẲNG THÚ Y