Chương trình các ngành

I. Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ thông báo Chương trình khung các ngành như sau: CAO ĐẲNG BẢO VỆ THỰC VẬT CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI CAO ĐẲNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ MẠNG CAO ĐẲNG THÚ Y

Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Phòng ĐT&QLNCKH thông báo Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6 như sau: Xem chi tiết:     BANG DIEM XÉT TIẾN ĐỘ, 21T3a TB – Xep hang Xét cảnh báo HT CĐK9 (HK I, 2018-2019)