TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 38 (từ 24 - 30/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 38 (từ 24 - 30/5/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 38 (từ 24 - 30/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Thời khóa biểu tuần 33 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 33 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 33 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 37 (từ 17 - 23/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 37 (từ 17 - 23/5/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 37 (từ 17 - 23/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Thời khóa biểu tuần 32 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 32 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 32 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 36 (10-16/5/2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 36 (10-16/5/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 36 (10-16/5/2021)

Thời khóa biểu tuần 31 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 31 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 31 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 35 (từ 03 - 09/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 35 (từ 03 - 09/5/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 35 (từ 03 - 09/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Thời khóa biểu tuần 30 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 30 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu tuần 30 (GDTX,HK2,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 34 (từ 26/4 - 02/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 34 (từ 26/4 - 02/5/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 34 (từ 26/4 - 02/5/2021), HKII, NH 2020-2021

Thời khóa biểu Tuần 33 (19-25/4/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 33 (19-25/4/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: Thời khóa biểu Tuần 33 (19-25/4/2021), HKII, NH 2020-2021THƯ VIỆN ẢNH