Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)

Công đoàn Việt Nam 2022-04-14 14:37:28 4303

Ngày 03/02/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh đăng tải để các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện.

Tải điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đây

 


Bài viết liên quan