BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Ban biên tập 2021-03-05 14:56:13 5923

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Thành phần Ban giám hiệu của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Gồm 1 hiệu trưởng và 3 Phó hiệu trưởng.

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Nguyễn Tiến Huyền

Hiệu trưởng

nguyentienhuyen@nbac.edu.vn

2

Ths. Nguyễn Văn Cổn

Phó Hiệu trưởng

contl3@nbac.edu.vn

3

Ths. Trần Thị Thu Bình

Phó Hiệu trưởng

thubinh@nbac.edu.vn

4

Ths. Trần Văn Tám

Phó Hiệu trưởng

tranvantam@nbac.edu.vn

 


Bài viết liên quan