PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Ban biên tập 2021-03-05 07:30:47 4190

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

I. Cơ cấu tổ chức :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

KS. Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng phòng

nguyenvanngoc@nbac.edu.vn

2

ThS. Tạ Nhơn Hùng

P.Trưởng phòng

tanhonhung@nbac.edu.vn

3

KS. Hồ Văn Phú

Chuyên viên

hovanphu@nbac.edu.vn

       

4

CN. Lê Vũ Tiến

Nhân viên

levutien@nbac.edu.vn

5

ThS. Hướng Thị Ngọc Phú

Giảng viên

ngocphu@nbac.edu.vn

6

KS. Huỳnh Hữu Hải Đăng

Giảng viên haidang@nbac.edu.vn
       
       

II. Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản thiết bị trong toàn trường, phân bổ tài sản cho các đơn vị, thanh lý tài sản không cần dung và tài sản không còn sử dụng được hàng năm;

Tham mưu Ban giám hiệu và tổ thực hiện mua sắm tài sản, thiết bị cho toàn trường và định kỳ kiểm kê tài sản, trang thiết bị, tổ chức thanh lý tài sản theo quy định hiện hành. lập báo cáo sử dụng thiết bị hàng năm.

Tham mưu cho Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác xây dựng cơ bản theo đúng Luật định hiện hành;

Tham mưu cho Ban giám hiệu và  tổ chức thực hiện toàn bộ công tác cải tạo sữa chửa hàng năm  theo đúng Luật định hiện hành;

Nộp hồ sơ lưu trữ công tác xây dựng cơ bản, cải tạo sửa chữa sau khi thực hiện xong công trình;

Quản lý theo dõi điện, nước, nhà công vụ, các hợp đồng dịch như căn tin, nhà xe, hợp đồng mua nước uống…, thu gom rác thải;

Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ sửa chữa cho toàn trường; mua thiết bị, hóa chất, cây, con thực hành thực tập cho HSSV.

Thực báo cáo theo nhiệm vụ và báo cáo đột xuất do Ban giám hiệu phân công

Lập báo cáo giám sát môi trường hàng năm gửi sở TN và MT.

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ trong Trường.

Quản lý nhân sự trong phòng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (trong đó có báo cáo giám sát môi trường hàng năm gửi sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang) và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Ban giám hiệu giao.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV