TRUNG TÂM TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban biên tập 2021-04-13 07:53:58 5717

TRUNG TÂM TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Nguyễn Văn Cổn

Giám đốc

contl3@nbac.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Trung Trực

Phó giám đốc

nguyentrungtruc@nbac.edu.vn

3

ThS. Trần Phạm Thanh Giang

Giảng viên

thanhgiang@nbac.edu.vn

4

ThS. Hồ Phương Quyên

Giảng viên

hophuongquyen@nbac.edu.vn

5

CN. Phan Văn Nhơn

Nhân viên

phanvannhon@nbac.edu.vn

II. Nhiệm vụ:

Quản lý giảng viên, học viên và học sinh, sinh viên của Trung tâm theo phân công của Hiệu trưởng;

Tổ chức dự giờ; đánh giá giảng viên trong Trung tâm và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Tham mưu Ban giám hiệu đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên (đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ); tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo;

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, máy tính theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Trung tâm;

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Ban giám hiệu giao.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy Ngoại ngữ, cho tất cả các ngành nghề theo kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường; tài liệu giảng dạy như đề cương chi tiết môn học, mô dun, tín chỉ, bài giảng giáo trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ ngoài trường tổ chức đào tạo bồi dưỡng theo các hình thức tập trung, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa v.v…, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành khung năng ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ các ngành nghề Quản trị mạng máy tính; Công nghệ tin học;  Kỹ thuật sửa chữa và lấp ráp máy tính; Tin học ứng dụng;  Quản trị dữ liệu…, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu, giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên thuộc các ngành nghề thuộc lĩnh vực Tin học theo quy định.

Tổ chức giảng dạy, rèn luyện  kỹ năng nghề nghiệp, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học các ngành nghề thuộc lĩnh vực Tin học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

Liên kết với các trung tâm, các cơ sở Tin học ngoài trường tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ tin học theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thôn tin và Truyền thông, quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV