PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Ban biên tập 2021-03-05 07:28:26 4537

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. Cơ cấu tổ chức :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Dương Văn Thọ

Trưởng phòng

duongtho_2007@nbac.edu.vn

2

CN. Phạm Thị Mỹ Nương

Nhân viên

phamthimynuong@nbac.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kiều

Nhân viên

nguyenthikieu@nbac.edu.vn

4

ThS. Võ Thị Kim Oanh

Giảng viên

kimoanh@nbac.edu.vn

II. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch thu chi tài chính: thu thập số liệu, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ  và tình hình sử dụng các khỏan kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Đề xuất dự toán thu, chi, phân bổ tài chính; tham mưu xét duyệt dự toán thu chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.

Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

Thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước như: thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc nhà nước Tỉnh Tiền Giang. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng do nhà trường mở tài khoản.

Tham mưu Ban giám hiệu thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, tiền vượt giờ giảng dạy; phụ cấp, trợ cấp, tiền công tác, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ thai sản, nghỉ ốm cho cán bộ viên chức và người lao động và học bổng, trợ cấp cho học sinh sinh viên toàn trường.

Phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu hoạt động dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị, nộp kịp thời các khoản thu vào Ngân sách nhà nước. Phản ánh các khoản nợ phải thu, phải trả và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu, phải trả  của các đối tượng trong và ngoài Nhà trường..

Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước. Lập và nộp đúng thời hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính: cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho quản lý, điều hành của Hiệu trưởng và cơ quan chủ quản.

Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động tài sản tại nhà trường. Hàng năm kết hợp với Phòng Cơ sở vật chất  thực hiện công tác kiểm kê đánh giá lại tài sản đơn vị.

Thực hiện tự kiểm tra và công khai tài chính theo chế độ quy định; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Phối hợp xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường.

Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án giao khoán, xây dựng cơ chế tài chính cho các đơn vị cấp dưới

Tham mưu Ban giám hiệu thực hiện các báo cáo về lĩnh vực tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV