PHÒNG KIỂM ĐỊNH và BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Ban biên tập 2021-03-05 07:25:16 4571

PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Bùi Ngọc Phước Hảo

Trưởng Phòng

buihao@nbac.edu.vn

2

ThS. Bùi Thị Kim Dung

P.Trưởng Phòng

kimdung@nbac.edu.vn

3

CN. Phạm Thị Kim Oanh

Giảng  viên

kimoanh@nbac.edu.vn

4

CN. Nguyễn Thị Thanh Huy

Giảng viên

thanhhuy@nbac.edu.vn

5

CN. Trần Thị Xuân Đào

Giảng viên

xuandao@nbac.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Duy Tân

Giảng viên

nguyenduytan@nbac.edu.vn

7

ThS. Lưu Hồng Minh Tâm

Giảng viên

luuhongminhtam@nbac.edu.vn

II. NHIỆM VỤ PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

1. Công tác Kiểm định

Thực hiện toàn bộ công việc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp theo quy chế đào tạo.

Nghiên cứu, bồi dưỡng các kiến thức về khoa học đo lường trong giáo dục cho tất cả giảng viên, giáo viên.

Triển khai áp dụng các khoa học đo lường trong giáo dục để cải tiến các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy.

2. Công tác Bảo đảm chất lượng

Xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn do kiểm định chưa đạt chuẩn và chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác cho đoàn đánh giá ngoài; 

Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo

Thực hiện các đợt khảo sát điều tra định kỳ nhằm phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giám sát chương trình đào tạo theo chức năng.

3. Công tác tuyển sinh

Thực hiện toàn bộ công việc tuyển sinh của Nhà trường bao gồm tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết.

Nghiên cứu quy chế, thực hiện các báo cáo tuyển sinh về cấp trên khi có yêu cầu.

4. Công tác Hỗ trợ học sinh, sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Giới thiệu, tư vấn trình tự, thủ tục cho HSSV của trường được dự xét các quỹ học bổng hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước tài trợ.

Xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp và Hội cựu sinh viên trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

Liên hệ với doanh nghiệp xúc tiến việc làm; cung cấp thông tin cập nhật về tuyển dụng và thị trường lao động. Giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp, tạo mối quan hệ hai chiều tìm hiểu nhu cầu lao động và chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo./.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV