SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

2021-11-09 10:47:58 4630

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

1. Sứ mạng    

      Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thuộc hệ thống giáo dục nhà nước, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngành nghề đào tạo được xác lập trên nhu cầu phát triển kính tế - xã hội; đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành theo hướng tiếp cận chất lượng cao, trọng tâm đào tạo các ngành nghề nông nghiệp chất lượng cao. Góp phần nâng cao nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực Nam Bộ, là đơn vị sự nghiệp có khả năng tự chủ, hoạt động hiệu quả, có năng lực quản lý hiện đại.

2. Tầm nhìn

- Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục đổi mới, ổn định quy mô đào tạo, đào tạo đa cấp, đa ngành, giữ được thương hiệu, uy tín đối với xã hội và đảm bảo đủ điều kiện đào tạo nghề chất lượng (Cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, nguồn nhân lực…). Trong đó  lưu ý đảm bảo chất lượng đào tạo các nghề trọng điểm quốc tế và quốc gia đã được phê duyệt.

- Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu tiếp cận tiêu chí trường chất lượng cao. Nâng cao năng lực tiếp cận với đào tạo ngành nghề chất lượng cao. Quan tâm đến các ngành nghề nông nghiệp chất lượng cao.

3. Hệ thống giá trị cơ bản

Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hội nhập - Vì sự nghiệp nông nghiệp & PTNT.

- Đoàn kết: Tập thể sư phạm Nhà trường là một khối thống nhất, đồng tâm nhất trí vì sự phát triển của Nhà trường. Luôn sẵn sàng hợp tác trong công việc, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Mạng lưới cựu sinh viên, học viên và các đối tác luôn là một phần gắn bó chặt chẽ với Nhà trường.

- Sáng tạo: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện, đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên được tự do sáng tạo, phát triển tư duy; Tôn trọng các ý kiến phản biện khách quan, có cơ sở khoa học; Giữ vững và phát huy vai trò đi đầu trong đổi mới và sáng tạo.

- Trách nhiệm: Các thành viên của Trường luôn suy nghĩ và hành động có trách nhiệm với Nhà trường, cộng đồng và xã hội. Lợi ích của mỗi cá nhân gắn liền với sự phát triển của Nhà trường. Hết mình vì sự nghiệp chung là nhận thức căn bản của mỗi thành viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

- Hội nhập: Trưởng chủ động hội nhập với chuẩn trong nước, khu vực, và thế giới

- Vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đào đạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp và PTNT.

4. Mục tiêu chiến lược

4.1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới cơ bản về cấp, quy mô, chất lượng đào tạo và diện mạo của Nhà trường. Phấn đấu là trường Cao đẳng đạt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, đào tạo đa cấp, đa ngành, hướng tới đào tạo các ngành nông nghiệp chất lượng cao. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển ngành nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và khu vực Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập với khu vực và quốc tế.

4.2. Các mục tiêu cụ thể

4.2.1. Giai đoạn 2021-2025

            Phát triển tổ chức và sắp xếp tinh gọn bộ máy theo nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. trong đó phát triển Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, Trung tâm ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bệnh xá thú y,…..

Hoàn thiện hệ thống quản trị Trường hiện đại theo hướng công nghiệp 4.0 về quản trị nhân sự, quản trị đào tạo, quản trị học sinh sinh viên, quản trị cơ sở vật chất;

Phát triển đào tạo cho 33 nghề  (trong đó hệ Cao đẳng  18 nghề, Trung cấp 15 nghề) với quy mô đào tạo là 2500 HSSV (trong đó Phân hiệu là 1360) và đào tạo lại lao động theo nhu cầu xã hội.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn. Phấn đấu mỗi năm, các Chương trình đang đào tạo, có 20% chương trình được tổ chức tự đánh giá và 10% chương trình được tổ chức kiểm định.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: Đảm bảo 100% các môn học/đun được nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (giáo án, bài giảng điện tử, mô hình, mô phỏng hóa …). Phấn đấu mỗi môn học vừa có thể giảng dạy trực tuyến vừa có thể giảng dạy tập trung phần học lý thuyết.

Phấn đấu mỗi năm Nhà trường thực hiện tự chủ 10% (hiện tại nhà trường thực hiện tự chủ 15%).

4.2.2. Giai đoạn 2026 -2030

            Tiếp tục phát triển tổ chức và sắp xếp tinh gọn bộ máy theo nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. sáp nhập giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phát triển các Trung tâm dịch vụ hướng tới nông nghiệp chất lượng cao theo hướng gắn thu bù chi.

Hệ thống quản trị Trường đạt hiện đại theo hướng công nghiệp 4.0

Tiếp tục phát triển và duy Duy trì ngành nghề đào tạo đào tạo 39 nghề (trong đó hệ Cao đẳng  21 nghề, Trung cấp 18 nghề). Quy mô đào tạo là 3030 (trong đó Phân hiệu là 1430) và tiếp tục và đào tạo lại lao động theo nhu cầu xã hội.

Duy trì 100% đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phấn đấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Trường chất lượng cao

Kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn và hướng tới tiếp cận một số tiêu chí trường chất lượng cao. Phấn đấu mỗi năm, các Chương trình đang đào tạo có 30% chương trình được tổ chức tự đánh giá và 20% chương trình được tổ chức kiểm định.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: Đảm bảo 100% các môn học/đun được nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (giáo án, bài giảng điện tử, mô hình, mô phỏng hóa …). Phấn đấu mỗi môn học vừa có thể giảng dạy trực tuyến vừa có thể giảng dạy tập trung phần học lý thuyết.

Phấn đấu mỗi năm Nhà trường thực hiện tự chủ 10% đến năm 2029 nhà trường tự chủ 100%


Bài viết liên quan