PHÒNG ĐÀO TẠO và KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Ban biên tập 2021-03-05 07:23:49 4870

I. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

Ts. Cao Hồ Thanh Xuân

Trưởng Phòng

thanhxuan@nbac.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Trọng Trung

P.Trưởng Phòng

nguyentrongtrung@nbac.edu.vn

3

KS. Nguyễn Thị Bạch Diệp

Chuyên viên

bachdiep@nbac.edu.vn

4

ThS. Ung Minh Anh Thư

Giảng viên

anhthu@nbac.edu.vn

5

ThS. Lương Vũ Nhật

Giảng  viên

vunhat@nbac.edu.vn

6

CN. Lê Văn Phi

Giảng  viên

levanphi@nbac.edu.vn

II. Nhiệm vụ :

1. Công tác đào tạo:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện định hướng và hoạch định chiến lược phát triển của Trường về cơ cấu ngành, nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo.

Quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo. Đề xuất xây dựng mới và cập nhật các chương trình đào tạo. nghiệm thu khối lượng công tác giáo viên

Tổ chức quá trình đào tạo (lễ khai giảng, bế giảng, tốt nghiệp cho học sinh sinh viên thuộc các cấp học khác nhau trong Nhà trường. Quản lý tổ chức, cấp phát bằng, chứng chỉ, chứng nhận…), giám sát việc thực hiện quy chế về đào tạo, thực hành, thực tập của học sinh sinh viên trên các địa bàn. Thông báo kết quả học tập cho học sinh sinh viên, chứng thực các văn bản về đào tạo theo quy định của Ban Giám hiệu.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa giảng viên dự thi Hội giảng giáo viên dạy giỏi các cấp và tổ chức dự giờ đánh giá phân loại giảng viên mới. Mời giảng viên thỉnh giảng theo quy định chung.

Quản lý và phát triển các nguồn học liệu. Quản lý phương pháp dạy học. Quản lý và cung cấp các dịch vụ đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định chung. Thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng. Quản lý lưu trữ toàn bộ các hồ sơ về đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Ban giám hiệu giao.

2. Công tác Khoa học công nghệ:

Tổ chức nghiên cứu, đánh giá việc phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ. Biên soạn và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Nhà trường.

Quản lý hành chính các chương trình, dự án và đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Quản lý việc tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Quản lý việc tổ chức thực hiện các hội thảo và hội nghị về khoa học cấp trường, các báo cáo seminar cấp khoa và tổ bộ môn

Quản lý công tác cải tiến-sáng kiến. Quản lý dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Nhà trường. Quản lý việc biên tập và phát hành các Tập san Khoa học-Giáo dục-Nông nghiệp.

Quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất thuộc Phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Ban giám hiệu phân công.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV