PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH và QUẢN TRỊ

Ban biên tập 2021-03-15 07:12:01 6928

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ

I. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Trần Văn Thanh

Trưởng Phòng

tranvanthanh@nbac.edu.vn

2

ThS. Phan Ngọc Quí

P.Trưởng Phòng

phanngocqui@nbac.edu.vn

3

ThS. Trương Duy Tân

Chuyên  viên

truongduytan@nbac.edu.vn

4

Phạm Trúc Phương

Nhân viên văn Thư

phamtrucphuong@nbac.edu.vn

5

KTV. Huỳnh Tuấn Nhanh

Nhân viên

huynhtuannhanh@nbac.edu.vn

6

Ngần Văn Hà

Nhân viên lái xe

nganvanha@nbac.edu.vn

7

ThS. Lê Ngọc Hoan

Giảng viên

lengochoan@nbac.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thùy Diễm

Nhân viên bảo vệ

thuydiem@nbac.edu.vn

II. Nhiệm vụ phòng Tổ chức, Hành chính và Quản trị:

1. Công tác  tổ chức và quản trị nhân sự:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường (tuyển dụng, dánh giá phân loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ hàng năm);

Tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển trường;  sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường; vị trí việc làm, phân bổ số lượng người làm việc theo quy định;

Tham mưu, và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách (lương, các chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,…) đối với viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành. Quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu viên chức, người lao động;

Kiểm tra giám sát, nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước và tiến độ thực thi nhiệm vụ đã phân công.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước;

2. Công tác thi đua, khen thưởng

Nghiên cứu, tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường đúng Luật thi đua khen thưởng và các văn bản quy định hiện hành của Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Công tác hành chính và Quản trị

Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy của Trường; xây dựng cơ quan an toàn an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ; xây dựng cơ quan Văn hóa, cơ quan “Xanh- Sạch – Đẹp”.

Dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; xây dựng Lịch công tác tuần, Chương trình công tác tháng, Kế hoạch năm và các kế hoạch khác của Trường; thư ký cho các cuộc họp các cuộc họp cấp Trường hoặc theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám hiệu;

Theo dõi, Kiểm tra, tiến độ, thực hiện Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ được giao của các đơn vị; duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định;

Tham mưu và là đầu mối trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Trường với các cơ quan, đơn vị; phối hợp các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến;

Cấp và theo dõi giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho viên chức, người lao động, các cá nhân đến liên hệ công tác. Thưc hiện nghiệm thu giấy đi đường, tổng hợp chấm công, chấm điểm hàng tháng trình Ban giám hiệu duyệt.

Quản lý và cấp lệnh điều xe phục vụ lãnh đạo đi công tác; Quản lý trang thiết bị thuộc phạm vi phòng Tổ chức hành chính và Quản trị

Công tác khánh tiết, lễ tân, mời khách, đặt tiệc, chủ trì tổ chức các lễ hội của nhà trường từ công tác chuẩn bị đến khi kết thúc lễ hội…,

4. Công tác văn thư, lưu trữ

Tiếp nhận,  phân loại, nhân bản (kể cả thuê photo) văn bản đến, đi trình Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan để giải quyết và Quản lý văn bản toàn trường về thể thức, về nội dung pháp lý  trước khi ban trình BGH duyệt;

Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước; Quản lý phòng lưu trữ và lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu của Trường theo đúng quy định về công tác lưu trữ.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV