PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Ban biên tập 2021-03-05 07:26:38 4925

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

I. Cơ cấu tổ chức

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Hà Chí Trực

Quyền Trưởng Phòng

hachitruc@nbac.edu.vn

2

CN. Huỳnh Đức Phong

P.Trưởng Phòng

huynhducphong@nbac.edu.vn

3

CN. Trần Quốc Hùng

Nhân viên

tranquochung@nbac.edu.vn

4

KS. Võ Thúy An

Nhân viên

vothuyan@nbac.edu.vn

5

ThS. Trần Đức Thắng

Giảng viên

tranđucthang@nbac.edu.vn

6

CN. Nguyễn Thị Thùy Dương

Giảng viên

nguyenthithuyduong@nbac.edu.vn

7

CN. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

thaonguyen@nbac.edu.vn

II. Nhiệm vụ:

Quản lý  Cán bộ, viên chức, tổ chức đánh giá phân loại, đề xuất bồi dưỡng, đào tạo cán bộ viên chức của phòng và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý Giáo viên chủ nhiệm (phân công, theo dõi, nhắc nhở, chấm công, nghiệm thu khối lượng công tác Giáo viên chủ nhiệm).

Xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển công tác học sinh, sinh viên.

Quản lý hoạt động của học sinh, sinh viên khu nội trú, ngoại trú.

Nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của học sinh, sinh viên đề xuất với Ban Giám hiệu các chủ trương và biện pháp về công tác này.

Tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành cho học sinh, sinh viên; Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm, cuối khóa cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan, tổ chức các cuộc thi về văn hóa-chính trị-xã hội.

Tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển; quản lý hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên; Tham mưu cho Ban Giám hiệu giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định và các yêu cầu khác của học sinh, sinh viên.

Tiếp nhận đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên của các khoa; tham mưu trình Hội đồng khen thưởng- kỷ luật, rèn luyện của học sinh, sinh viên xét khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên và phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Làm thẻ học sinh, sinh viên; cấp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên,; theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Tư vấn HSSV (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm, ...). Chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất HSSV. Giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Ký túc xá.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đuơc giao theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì cơ sở vật chất, thiết bị của phòng.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Ban giám hiệu giao.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV