KHOA THỦY LỢI

Ban biên tập 2021-03-05 07:55:41 5184

KHOA THỦY LỢI

1. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

E. Mail

1

ThS. Huỳnh Lê Ninh Khoa

Trưởng Khoa

ninhkhoa@nbac.edu.vn

2

ThS. Mai Đức Phú

P.Trưởng Khoa

maiducphu@nbac.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Hồng Trang

Giảng viên

hongtrang@nbac.edu.vn

2. Nhiệm vụ:

Quản lý giảng viên, học viên và học sinh, sinh viên ngành Thủy lợi, Quản lý đất đai, khảo sát địa hình, xây dựng dân dụng và công nghiệp (kỹ thuật xây dựng)  theo phân công của Hiệu trưởng;

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xây dựng chương trình đào tạo của từng nghề thuộc lĩnh vực ngành Thủy lợi, Quản lý đất đai, khảo sát địa hình, xây dựng dân dụng và công nghiệp (kỹ thuật xây dựng), theo từng trình độ đào tạo do hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tổ chức giảng dạy, rèn luyện  kỹ năng nghề nghiệp, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề Thủy lợi, Quản lý đất đai và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

Tham mưu Ban giám hiệu đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên (đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ); tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

Tổ chức dự giờ; đánh giá giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Ban giám hiệu giao.


Bài viết liên quan

TRANG HS-SV