Văn bản

Luật Viên chức năm 2010

Quốc hội khóa 12 ban hành Luật viên chức Bấm để xem chi tiết Luật viên chức

Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT

Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT như sau: Xem toàn văn Thông tư 08-2018 - TT-BNNPTNT

Các văn bản, biểu mẫu về Sáng kiến - Cải tiến

Phòng Đào tạo-QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Sáng kiến - Cải tiến và bài báo đăng trên Tập san như sau: Mẫu_Đề nghị công nhận SK-CT Mẫu_ Viết báo cáo SK-CT Mẫu_Viết phản biện bài bá

Quy định về viết bài báo đăng trên Tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo đăng trên tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp của trường, Ban Giám hiệu quy định điều kiện viết bài báoTHƯ VIỆN ẢNH