Chương trình các ngành

Ban biên tập 2019-11-14 10:27:32 2181

I. Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ thông báo Chương trình khung các ngành như sau:

  1. CAO ĐẲNG BẢO VỆ THỰC VẬT
  2. CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI
  3. CAO ĐẲNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  4. CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  5. CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  6. CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ MẠNG
  7. CAO ĐẲNG THÚ Y
  8. CẤP THOÁT NƯỚC
  9. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
  10. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  11. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  12. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
  13. CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM
  14. CHĂN NUÔI THÚ Y
  15. CHẾ BIẾN THỦY SAN
  16. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  17. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
  18. KHOA HỌC CÂY TRÔNG
  19. NUÔI TRỒNG TS NN
  20. TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT
  21. TRUNG CẤP BẢO VỆ THỰC VẬT
  22. TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  23. TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  24. TRUNG CẤP QUẢN TRỊ MẠNG
  25. TRUNG CẤP THÚ Y
  26. TRUNG CẤP THỦY LỢI
  27. XÂU DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

II. Phòng Cơ sở vật chất thông báo Danh mục Thiết bị các ngành như sau:

  1. 1.DMTB NGÀNH , NGHỀ CNSHCAO ĐẲNG
  2. 2.DMTBNGA2NH,NGHỀ CNTTUDPM CAO ĐẲNG
  3. 3.DMTBNGÀNH, NGHỀ LẮP RÁP MÁY TÍNH CAO ĐẲNG
  4. 4.DMTB NGÀNH, NGHỀ QT MẠNG MÁY TÍNH CAO ĐẲNG
  5. 5.DMTB NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CAO ĐẲNG
  6. 6.DMTB NGÀNH,NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CAO ĐẲNG
  7. 7.DMTB NGÀNH, NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC TRUNG CẤP

III. Chuyên môn nghiệp vụ của Giảng viên:

  1. BC KQ rà soát sắp xếp nhà giáo đạt chuẩn giảng dạy năm học 2020-2021 PHÂN HIỆU
  2. C KQ rà soát sắp xếp nhà giáo đạt chuẩn giảng dạy năm học 2020-2021 CƠ SỞ CHÍNH


Bài viết liên quan