Biểu mẫu

Mẫu báo cáo điểm, 46Y2a (06-02-2021)

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm, 46Y2a (06-02-2021) như sau: Tải về: Mẫu báo cáo điểm, 46Y2a (06-02-2021)

Mẫu báo cáo điểm, 45Y2, đến ngày 02-12-21

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm, 45Y2, đến ngày 02-12-21

Mẫu báo cáo điểm, 45H-VT, đến ngày 7-4-21

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm, 45H-VT, đến ngày 7-4-2021 như sau: Tải về: Mẫu báo cáo điểm, 45H-VT, đến ngày 7-4-21

Mẫu báo cáo điểm lớp 46H3a

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm lớp 46H3a như sau: Tải về: Mẫu báo cáo điểm lớp 46H3a

Mẫu báo cáo điểm các lớp Trung cấp khóa 45

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm các lớp Trung cấp khóa 45 như sau: Tải về: Mẫu Báo điểm TC K45 (3)

Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 13

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 13 như sau: Tải về: Baocaodiem CD K13 (cập nhật 30-11-2020)

Mẫu viết giáo trình hoàn chỉnh

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu viết giáo trình hoàn chỉnh: Tải về: MAU VIET GIAO TRINH HOÀN CHỈNH

Mẫu báo cáo điểm các lớp Trung cấp khóa 44 và lớp 44H-AG

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm các lớp Trung cấp khóa 44 và lớp 44H-AG như sau: Tải về:     MAU BAO CAO ĐIEM, 44H-AG Mẫu Báo điểm TC K44 (1)

QUY ĐỊNH VIẾT SERMINA và Tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét sáng kiến

Tải về:     QĐ 22- về tiêu chuẩn SK và quy trình xét SK của Trường CĐNN NAM BỘ (ban in) QUY ĐỊNH VIẾT SERMINA

Mẫu báo cáo điểm lớp 45T-TG-CB

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm lớp 45T3a-TG như sau: Tải về: Baocaodiem 45T_TG_CB 1111THƯ VIỆN ẢNH