Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ)

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ): Tải về: Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ)

Phiếu chấm điểm trắc nghiệm, tự luận và trắc nghiệm + tự luận

Phiếu chấm điểm Trắc nghiệm và phiếu chấm điểm tự luận(10 bài, 20 bài, 60 bài, 160 bài): Tải về: Mẫu_Phiếu chấm thi tự luận (1) Tải về: Mẫu-Phiếu chấm thi trắc nghiệm

Biểu mẫu Đề thi, đáp án, bài tập lớn

Biểu mẫu Đề thi, đáp án, bài tập lớn. Tải về: Biểu mẫu Đề thi, đáp án, bài tập lớn

Chương trình các ngành

Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ thông báo Chương trình khung các ngành như sau: CAO ĐẲNG BẢO VỆ THỰC VẬT CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI.....

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải về:Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Đơn xin cấp bản sao phiếu học tập

Tải về:Đơn xin cấp bản sao phiếu học tập

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp văn hóa

Tải về:Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp văn hóa

Đơn xin cấp giấy tốt nghiệp tạm thời

Tải về: Đơn xin cấp giấy tốt nghiệp tạm thời

Đơn xin chuyển địa điểm học

Tải về:Đơn xin chuyển địa điểm học

Đơn xét điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa

Tải về: Đơn xét điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóaTHƯ VIỆN ẢNH