Biểu mẫu

Mẫu báo cáo điểm lớp 43T3ab-TG, 43T3c-TG

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo Báo cáo điểm lớp 43T3ab-TG, 43T3c-TG: Tải về: MAU BAO CAO ĐIEM, 43T3ab-TG              MAU BAO CAO ĐIEM, 43T3c-TG

Mẫu báo cáo điểm lớp 21H-AG

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo Báo cáo điểm lớp 21H-AG: Tải về: MAU BAO CAO ĐIEM, 21H-AG

Mẫu phiếu phản biện đề thi KTHP

Phòng Khảo thí&KĐCL thông báo mẫu phiếu phản biện đề thi KTHP các môn học như sau: Phiếu phản biện Ngân hàng đề thi KTHP

Phòng ĐT&QLNCKH thông báo Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo: Tải về: ĐƠN XIN PHÚC KHAO MẪU MỚI

Đơn xin học lại học phần

Tải về: Đơn xin học lại học phần

Các văn bản, biểu mẫu về Sáng kiến - Cải tiến

Phòng Đào tạo-QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Sáng kiến - Cải tiến và bài báo đăng trên Tập san như sau: Mẫu_Đề nghị công nhận SK-CT Mẫu_ Viết báo cáo SK-CT Mẫu_Viết phản biện bài bá

Các văn bản, biểu mẫu về Sáng kiến - Cải tiến

Phòng Đào tạo-QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Sáng kiến - Cải tiến và bài báo đăng trên Tập san như sau: Mẫu_Đề nghị công nhận SK-CT Mẫu_ Viết báo cáo SK-CT Mẫu_Viết phản biện bài bá

Quy định về viết bài báo đăng trên Tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo đăng trên tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp của trường, Ban Giám hiệu quy định điều kiện viết bài báo

Quy định về viết bài báo đăng trên Tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo đăng trên tập san Khoa học - Giáo dục - Nông nghiệp của trường, Ban Giám hiệu quy định điều kiện viết bài báo

Các văn bản, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường như sau:THƯ VIỆN ẢNH