Biểu mẫu

Mẫu báo cáo điểm, 45H-VT, đến ngày 19-11-21

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Mẫu báo cáo điểm, 45H-VT, đến ngày 19-11-21

Bao cao diem 45C3a-TG, cập nhật đến 18-10-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Bao cao diem 45C3a-TG, cập nhật đến 18-10-2021

Mẫu báo cáo điểm LTCĐ-5Y

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Mẫu báo cáo điểm LTCĐ-5Y như sau: Tải về: Mẫu báo cáo điểm LTCĐ-5Y

Mẫu báo cáo điểm lớp 44H-AG

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo điểm lớp 44H-AG: Tải về: MAU BAO CAO ĐIEM, 44H-AG (Cập nhật 28-8-2020)

Mẫu đơn xin miễn trừ môn học

Phòng Đào tạo thông báo mẫu Đơn xin miễn trừ môn học như sau: Tải về: Đơn xin mien tru

Mẫu báo cáo kết quả học phần lớp 44T3a-TG

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần lớp 44T3a-TG: Tải về: B.Cao Ket Qua Mon Hoc- lop 44T3a (3)

Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 10, Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 44

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 10, Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 44...

Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 11 và Trung cấp khóa 43

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 11 và Trung cấp khóa 43

Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Phòng ĐT&QLNCKH thông báo Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp 20C3b, 43C3a-TG, 21C-TG, 21T3a, 42T3a-TG

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp 20C3b, 43C3a-TG, 21C-TG, 21T3a, 42T3a-TGTHƯ VIỆN ẢNH