CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO

Ban biên tập 2021-03-05 16:31:09 3198

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo Chuẩn đầu ra các ngành/nghề đào tạo năm 2022:

QĐ ban hành chuẩn đầu ra các chương trình ĐT

I. CAO ĐẲNG:

1. CĐ BVTVCLC-6620116.pdf

2. CĐ CB và BQTS-6620302.pdf

3. CĐ CBTP-6540104.pdf

4. CĐ CN KT XD-6510103.pdf

5. CĐ CNKT tài nguyên nước-6510422.pdf

6. CĐ CNSH- 6420202.pdf

7. CĐ CNTT UDPM-6480202.pdf

8. CĐ chăn nuôi- 6620119.pdf

9. CĐ Điện CN- 6520227.pdf

10. CĐ Kế toán DN-6340302.pdf

11. CĐ KS địa hình-6510912.pdf

12. CĐ kỹ thuật ML-điều hoà KK-6520205.pdf

13. CĐ kỹ thuật sửa chữa- lắp ráp mạng máy tính-6480102.pdf

14. CĐ Kỹ thuật XD-6580201.pdf

15. CĐ khai thác. đánh bắt hải sản-6620306.pdf

16. CĐ KHCT-6620109.pdf

17. CĐ NTTS nước ngọt-6620304.pdf

18. CĐ NTTS-6620303.pdf

19. CĐ QLĐĐ-6850102.pdf

20. CĐ QT mạng máy tính-6480209.pdf

21. CĐ thú y- 6640101.pdf

22. CĐ thú y CLC- 6640101.pdf

23. CĐBVTV- 6620116.pdf

24. CĐCNTT-6480201.pdf

25. CĐXD CT thuỷ-6510109.pdf

II. TRUNG CẤP:

1. TC Bảo trì sửa chữa TB nhiệt-5520157.pdf

2. TC BVTV-5620116.pdf

3. TC cấp thoát nước-5520312.pdf

4. TC CB và BQTS-5620302.pdf

5. TC CNKTCb và BQTP-5540108.pdf

6. TC CNSH-5420202.pdf

7. TC CNTP-5540103.pdf

8. TC CNTT.UDPM-5480202.pdf

9. TC CNTY-5620120.pdf

10. TC Điện CN và DD-5520223.pdf

11. TC Kế toán DN-5340302.pdf

12. TC KT sửa chữa. lắp ráp MT.pdf

13. TC kỹ thuật máy lạch và ĐHKK-5520205.pdf

14. TC Khai tác đánh bắt hải sản-5620306.pdf

15. TC Khai thác hàng hải TS-5620308.pdf

16. TC NTTS nước lợ. mặn-5620305.pdf

17. TC NTTS nước ngọt-5620304.pdf

18. TC NTTS-5620303.pdf

19. TC QLĐĐ-5850102.pdf

20. TC QT cơ sở dữ liệu-5480208.pdf

21. TC QT mạng MT-5480209.pdf

22. TC Tin học UD-5480205.pdf

23. TC TT và BVTV-5620111.pdf

24. TC thuỷ lợi TH-5620126.pdf


Bài viết liên quan