NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Ban biên tập 2021-03-01 23:34:50 3791

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp

+ Vận dụng được kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến;

+ Hổ trợ công việc nghiên cứu khoa học trong ngành nghề;

+ Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã trang trại, và nông hộ;

+ Tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Thực hiện được được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Bảo vệ thực vật, thực hiện thành thạo các công việc bảo vệ thực nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng và nông sản;

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng trừ sâu bệnh;

+ Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

+ Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực đảm bảo tuân thủ pháp luật, an toàn và vệ sinh môi trường.

3- Cơ hội việc làm.

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Cao đẳng nghề Bảo vệ thực vật, người học có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các hợp tác xã, trang trại, các Công ty và các hộ gia đình. Tham gia phục vụ trong các cơ sở nghiên cứu và có thể tổ chức được một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở qui mô Xã và Huyện.

4- Các môn học chính

- Sinh lý thực vật

- Hoá sinh thực vật

- Giống cây trồng

- Khí tượng nông nghiệp

- Vi sinh vật đại cương

- Đất trồng - Phân bón

- Phương pháp thí nghiệm

- Khuyến nông

- Tin học ứng dụng

- Cơ khí nông nghiệp

- Công nghệ sinh học đại cương

- Hệ thống nông nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

- Bảo vệ môi trường

- Côn trùng đại cương

- Bệnh cây đại cương

- Quản lý cỏ dại

- Quản lý động vật hại cây trồng và nông sản

- Thuốc bảo vệ thực vật

- Kiểm dịch thực vật

- Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

- Điều tra dự tính dự báo dịch hại

- Pháp luật chuyên ngành

- Đấu tranh sinh học

- Ngoại ngữ chuyên ngành

- Thực tập ngoại khoá

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp

+ Biết điều tra, phát hiện và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến trong khu vực;

+ Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã,trang trại, và nông hộ;

+ Đủ điều kiện tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Thực hiện được được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề bảo vệ thực vật, thực hiện thành thạo các công việc bảo vệ thực vật trên cơ sở hiệu quả cao thông qua nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng và nông sản;

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong quy trình phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng phổ biến;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

+ Thực hiện quá trình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

3- Cơ hội việc làm.

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ trung cấp nghề bảo vệ thực vật, người học có những năng lực chuyên môn và làm việc theo chức năng tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các hợp tác xã, trang trạii, tại các hộ gia đình, tham gia phục vụ nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu và có thể tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở qui mô hợp lý.

4- Các môn học chính

- Sinh lý thực vật

- Giống cây trồng

- Khí tượng nông nghiệp

- Đất trồng - Phân bón

- Phương pháp thí nghiệm

- Khuyến nông

- Cơ khí nông nghiệp

- Hệ thống nông nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

- Bảo vệ môi trường

- Côn trùng đại cương

- Bệnh cây đại cương

- Quản lý cỏ dại

- Động vật hại cây trồng và nông sản

- Thuốc bảo vệ thực vật

- Kiểm dịch thực vật

- Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

- Điều tra phát hiện dịch hại

- Pháp luật chuyên ngành

- Thực tập ngoại khoá


Bài viết liên quan