Ngành nghề đào tạo bậc Cao đẳng

Ban biên tập 2021-03-05 16:45:44 3552

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giới thiệu thông tin tuyển sinh các ngành, nghề, đào tạo bậc Cao đẳng với thông tin như sau:

1. KHOA HỌC CÂY TRỒNG:

2. BẢO VỆ THỰC VẬT

3. CHĂN NUÔI

4. THÚ Y

5. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

7. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

8. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

9. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

10. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

11. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

12. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

13. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


Bài viết liên quan