NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

Ban biên tập 2021-03-01 23:40:52 2436

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

Hiểu được kiến thức cơ bản về:

+ Thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình nuôi thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, vận chuyển động vật thủy sản;

+ Khởi sự doanh nghiệp, tổ chức quản lý sản xuất, kỹ năng giao tiếp, khuyến nông khuyến ngư, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết chính xác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;

+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

+ Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch sản xuất;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

3- Cơ hội việc làm

Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở tất cả các vùng nông thôn, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt có thể tham gia vào các vị trí sau:

+ Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt đào tạo trình độ 3/5;

+ Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước ngọt đào tạo trình độ 4/5;

+ Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch đào tạo trình độ 3/5.

4- Các môn học chính

- Thủy sinh vật

- Ngư loại

- Công trình nuôi thuỷ sản

- Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản.

- Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

- Bệnh động vật thuỷ sản

- An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

- Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng bán trôi nổi

- Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng dính

- Sản xuất giống cá rô phi đơn tính

- Nuôi cá ao nước tĩnh

- Nuôi cá ruộng

- Nuôi cá lồng bè

- Nuôi tôm càng xanh

- Nuôi cá tra, ba sa

- Vận chuyển động vật thuỷ sản

- Thực tập sản xuất

- Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

Hiểu được kiến thức cơ bản về:

+ Công trình nuôi thủy sản, quản lý chất lượng nước, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, bệnh động vật thủy sản và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế, vận chuyển động vật thủy sản;

+ Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sản phẩm sau thu hoạch, kỹ năng giao tiếp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

3- Cơ hội việc làm

Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở tất cả các vùng nông thôn, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt có thể tham gia vào các vị trí sau:

+ Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt đào tạo trình độ 2/5;

+ Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước ngọt đào tạo trình độ 2/5;

+ Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch đào tạo trình độ 2/5.

4- Các môn học chính

- Công trình nuôi thuỷ sản

- Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

- Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản

- Bệnh động vật thuỷ sản

- An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

- Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng bán trôi nổi

- Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng dính

- Nuôi cá ao nước tĩnh

- Nuôi cá ruộng

- Nuôi cá lồng bè

- Nuôi tôm càng xanh

- Nuôi cá tra, ba sa

- Vận chuyển động vật thuỷ sản

- Thực tập tốt nghiệp


Bài viết liên quan