TKB - LỊCH THI

Lịch thi tuần 12 (Ngày thi từ 16/5 đến 21/5/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi tuần 12 (Ngày thi từ 16/5 đến 21/5/2022)

Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 16-5 đến 22-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 12 (từ 16-5 đến 22-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Thời khóa biểu Tuần 11 (từ 09-5 đến 15-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 11 (từ 09-5 đến 15-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 10 (Ngày thi từ 05/5/ đến 06/5/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 10 (Ngày thi từ 05/5/ đến 06/5/2022)

Thời khóa biểu Tuần 10 (từ 02-5 đến 08-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 10 (từ 02-5 đến 08-5-2022), HKII, NH 2021-2022 

Lịch thi các lớp - Tuần 9 (Ngày thi từ 27/4 đến 29/4/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 9 (Ngày thi từ 27/4 đến 29/4/2022)

Thời khóa biểu Tuần 09 (từ 25-4 đến 01-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 09 (từ 25-4 đến 01-5-2022), HKII, NH 2021-2022

Lịch thi KTMH HKII, 2021-2022 - Lớp 14CĐ-Yb

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKII, 2021-2022 - Lớp 14CĐ-Yb

Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 45H-VT

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 45H-VT

Lịch thi KTMH HKI - Lớp 46TC-Y2a (Ngày thi từ 18/4 đến 21/4/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI - Lớp 46TC-Y2a (Ngày thi từ 18/4 đến 21/4/2022)THƯ VIỆN ẢNH