TKB - LỊCH THI

Lịch thi các lớp - Tuần 22 (Ngày thi từ 27/7 đến 29/7/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 22 (Ngày thi từ 27/7 đến 29/7/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 21 (Ngày thi 21/7/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 21 (Ngày thi 21/7/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Ta,b

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Ta,b

Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 19 (Ngày thi 08/7/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp trong tuần - Tuần 19 (Ngày thi 08/7/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46H3a (Ngày thi từ 30/7 đến 07/8/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46H3a (Ngày thi từ 30/7 đến 07/8/2022)

Lịch thi và danh sách thi tốt nghiệp (lý thuyết) - tháng 6 năm 2022

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi và danh sách thi tốt nghiệp (lý thuyết) - tháng 6 năm 2022

Lịch thi KTMH HKI - 47TC-Ha (Ngày thi từ 09-7 đến 31-7-2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI - 47TC-Ha (Ngày thi từ 09-7 đến 31-7-2022)

Lịch thi KTMH HKI - LTCĐ-6V (Ngày thi từ 09-7 đến 31-7-2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI - LTCĐ-6V (Ngày thi từ 09-7 đến 31-7-2022)

Thời khóa biểu Tuần 17 (từ 20-6 đến 26-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 17 (từ 20-6 đến 26-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Thời khóa biểu Tuần 16 (từ 13-6 đến 19-6-2022), HKII, NH 2021-2022

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 16 (từ 13-6 đến 19-6-2022), HKII, NH 2021-2022THƯ VIỆN ẢNH