TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu tuần 28 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 28 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau:

Thời khóa biểu Tuần 32 (12-18/4/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 32 (12-18/4/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau:

Thời khóa biểu tuần 27 (GDTX,HK2,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 27 (GDTX,HK2,2020-2021) như sau:

Thời khóa biểu Tuần 31 (5-11/4/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 31 (5-11/4/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau:

Thời khóa biểu tuần 26 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 26 (GDTX,HK1,2020-2021) như sau:

Thời khóa biểu Tuần 30 (29/3 - 04/4/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 30 (29/3 - 04/4/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau:

Thời khóa biểu tuần 25 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 25 (GDTX,HK1,2020-2021) như sau:

Thời khóa biểu Tuần 29 (22-28/3/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ thông báo Thời khóa biểu Tuần 29 (22-28/3/2021), HKII, năm học 2020-2021 như sau:

Thời khóa biểu tuần 24 (GDTX,HK1,2020-2021)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu tuần 24 (GDTX,HK1,2020-2021) như sau: Xem chi tiết: TKB TUAN 24 (GDTX,2020-2021)

Thời khóa biểu Tuần 28 (15-21/3/2021), HKII, NH 2020-2021

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 28 (15-21/3/2021), HKII, NH 2020-2021 như sau: Xem chi tiết: TKB, Tuan 28, HKII, NH 2020-2021(1)THƯ VIỆN ẢNH