TKB - LỊCH THI

Lịch thi KTMH HKI, 2022-2023 (Dành cho các lớp Phân hiệu)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI, 2022-2023 (Dành cho các lớp Phân hiệu) 

Thời khóa biểu Tuần 17, HKI, NH 2022-2023 (từ 12/12-18/12/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 17, HKI, NH 2022-2023 (từ 12/12-18/12/2022)

Lịch thi KTMH HKI, 2022-2023 (ĐỢT 2)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HKI, 2022-2023 (ĐỢT 2)

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Cc (Ngày thi từ 08/01 đến 12/02/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Cc (Ngày thi từ 08/01 đến 12/02/2023)

Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 47TC-Ha (Ngày thi từ 14/01 đến 12/02/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 47TC-Ha (Ngày thi từ 14/01 đến 12/02/2023)

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Hb (Ngày thi từ 14/01 đến 12/02/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Hb (Ngày thi từ 14/01 đến 12/02/2023)

Thời khóa biểu Tuần 16, HKI, NH 2022-2023 (từ 05/12-11/12/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 16, HKI, NH 2022-2023 (từ 05/12-11/12/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp CĐLT-1K (Ngày thi từ 18/12 đến 08/01/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp CĐLT-1K (Ngày thi từ 18/12 đến 08/01/2023)

Thời khóa biểu Tuần 15, HKI, NH 2022-2023 (từ 28/11-04/12/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 15, HKI, NH 2022-2023 (từ 28/11-04/12/2022)

Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46T3a (Ngày thi từ 10/12 đến 18/12/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46T3a (Ngày thi từ 10/12 đến 18/12/2022)THƯ VIỆN ẢNH