TKB - LỊCH THI

Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46T3b (Ngày thi từ 15/10 đến 22/10/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ II - Lớp 46T3b (Ngày thi từ 15/10 đến 22/10/2022) 

Thời khóa biểu Tuần 5, HKI, NH 2022-2023 (từ 19-25/9/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 5, HKI, NH 2022-2023 (từ 19-25/9/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 05 (Ngày thi từ 21/9 đến 23/9/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 05 (Ngày thi từ 21/9 đến 23/9/2022)

Thời khóa biểu Tuần 4, HKI, NH 2022-2023 (từ 12-18/9/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 4, HKI, NH 2022-2023 (từ 12-18/9/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 3 (Ngày thi từ 08/9 đến 09/9/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 3 (Ngày thi từ 08/9 đến 09/9/2022)

Thời khóa biểu Tuần 3, HKI, NH 2022-2023 (từ 05-11/9/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 3, HKI, NH 2022-2023 (từ 05-11/9/2022)

Lịch thi các trong tuần - Tuần 2 (Ngày thi 31/8/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các trong tuần - Tuần 2 (Ngày thi 31/8/2022)

Thời khóa biểu Tuần 2, HKI, NH 2022-2023 (từ 29/8-04/9/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 2, HKI, NH 2022-2023 (từ 29/8-04/9/2022)

Lịch thi các lớp - Tuần 1 (Ngày thi từ 24/8 đến 26/8/2022)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 1 (Ngày thi từ 24/8 đến 26/8/2022)

Thời khóa biểu Tuần 1, HKI, NH 2022-2023 (từ 22-28/8/2022)

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 1, HKI, NH 2022-2023 (từ 22-28/8/2022)THƯ VIỆN ẢNH