TKB - LỊCH THI

Thời khóa biểu Tuần 8 (từ 03/4 đến 09/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 8 (từ 03/4 đến 09/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 47TC-Ha; Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Tc (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Td (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK t

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi KTMH HK thứ III - Lớp 47TC-Ha; Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Tc (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp 47TC-Td (ĐỢT 2); Lịch thi KTMH HK thứ I - Lớp CĐLT-6Y (ĐỢT 2)

Lịch thi các lớp - Tuần 07 (Ngày thi 30-3 đến 01-4-2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 07 (Ngày thi 30-3 đến 01-4-2023)

Thời khóa biểu Tuần 7 (từ 27/3 đến 02/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 7 (từ 27/3 đến 02/4/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi các lớp - Tuần 06 (Ngày thi 24-3-2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp  - Tuần 06 (Ngày thi 24-3-2023)

Thời khóa biểu Tuần 6 (từ 20/3 đến 26/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 6 (từ 20/3 đến 26/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi các lớp - Tuần 05 (Ngày thi 17-3-2023) 

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 05 (Ngày thi 17-3-2023) 

Thời khóa biểu Tuần 5 (từ 13/3 đến 19/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 5 (từ 13/3 đến 19/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Lịch thi các lớp - Tuần 04 (Ngày thi 10/3/2023)

Phòng Kiểm định & BĐCL thông báo Lịch thi các lớp - Tuần 04 (Ngày thi 10/3/2023)

Thời khóa biểu Tuần 4 (từ 06/3 đến 12/3/2023), HKII, NH 2022-2023

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu Tuần 4 (từ 06/3 đến 12/3/2023), HKII, NH 2022-2023THƯ VIỆN ẢNH